školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Hlavní Galerie

Ajnorínův SOULAD s UPSYCHem

UPSYCH, PAM, JSD, ŠŠ&✖
10.10.31.10.
St 10.10. - 19:00


Slovo autorů k výstavěFotogalerie

správa Universálního PSYchiatrického CHrámu 316a – UPSYCH Pavel Antonín Maxmilián Jiří Miláček – PAM Ústřední Kancelář Jedinečného Svatopěstitelského Družstva – JSD pražská komandatura jednotek Špružení Šmelcu – ŠŠ

uvádějí
Ajnorinův SOULAD s Upsychem
středa 10.10. 17:00 Zahájení výstavy: Loutkové mystérium Ajnorin - poustevník ve městě v autorském provedení J. PAM Miláčka

pátek 12.10. 18.00 oslava svátku Založení kaple Bolestí Páně Kobra a vigílie výročí Dne boje o ženský

středa 17.10. 18:00 přednáška nastiňující problematiku alternativní psychiatrické péče v kuřivodském upsychu

pátek 19.10. 18:00 agitační přednáška o významu a činnosti jednotek ŠŠ

středa 24.10. 18:00 odborná přednáška nastiňující činnost Jedinečného Svatopěstitelského Družstva

pátek 26.10. 18:00 shrnující diskuse, osobní svědectví nekterých kolaborantů, konfidentů, obětníků, aj., projekce dokumentujících filmů - Adama Oľhy, Radka Tůmy, Radima Labudy, aj.

středa 31.10. 18:00 oslava svátku Sv. Speety panny a mučednice a posvátku Vyjevení Kancionálu a misálu JSD spojená se slavnostním přijímáním nových konfidentů JSD

Instalace v galerii Školská 28 sestává z fotografií, objektů, původních dokumentů, video a diaprojekce a umožní zájemcům nahlédnout do života a díla tří organizací: Universálního PSYchiatrického CHrámu 316a (UPSYCH), Jedinečného Svatopěstitelského Družstva (JSD) a Jednotek Špružení Šmelcu (ŠŠ). Navíc představí nový projekt pana Jiřího Pavla Antonína Maxmiliána Miláčka – stínové loutkové mystérium Ajnorín – poustevník ve městě. Pro veřejnost, dychtivou se dovědět ještě více, případně pro ty, kterým ani samotná instalace nepřiblíží povahu těchto organizací, je připravena série doprovodných pořadů k problematice, významu a činnosti jednotlivých organizací.

UPSYCH, JSD a ŠŠ, v nichž se pohybují a které nám představí Martin a David Koutečtí, (David absolvoval v ateliéru prof. Zdeňka Berana, AVU), spolu s Jiřím Miláčkem (absolvent ateliéru Milana Knížáka, AVU) mají svá pravidla, hierarchii, rituální objekty a ceremonie, své hodnoty a dokonce i své fyzické zabydlené zázemí (některé z jejich více či méně reálných postav se navíc těší úctě a komfortu, který by jim leckterý smrtelník mohl závidět). Bohatý komplex skrytých i zjevných souvislostí, skutečných a pomyslných prostor a objektů, reálných a nereálných příběhů se jistě jednou stane tvrdým oříškem pro historiky, kteří budou k celistvému kritickému pohledu potřebovat důkladnou orientaci přinejmenším v oblasti religionistiky, teorie her, imaginace, umění, historie, politiky, náboženství a kultury. Fakt, že autoři pořádají aktuální výstavu v galerijních prostorách je mírně zavádějící, protože událost posunuje spíš do uměleckého kontextu. Nejdůležitější je jejich přístup ke světu a život v něm.

V českých dějinách ritualizovaných společenství se k JSD nabízí paralela s tajnou mystifikační organizací B.K.S., s níž je jedna na výstavě prezentovaných sekcí organizace v kontaktu. Zatímco B.K.S. má však ve stanovách, že záležitost spolku je třeba udržovat pod pokličkou, UPSYCHu se nebrání zveřejňovat a osvětlovat původ a významy svých aktivit a akcí. O Jedinečném Svatopěstitelském Družstvu (JSD), založeném "k podpoře Mladýho Svatýho a rozvíjení svatosti všeobecně" byl natočen filmový dokument, který bylo možno shlédnout na MFDF v Jihlavě v roce 2005. Přiblížením obyvatelům hlavního města bylo také přenesení a zpřístupnění Staré vyšetřovny MUDr. Strossmayera, lokalizované v Universálním PSYchiatrickém CHrámu 316a (UPSYCH) na Festivalu 4 dny v pohybu v roce 2006. Součásná výstava pokračuje ve snaze objasnit poslání organizací a jejím završením bude mimořádná příležitost stát se konfidentem Jedinečného Svatopěstitelského Družstva (JSD).
Ajnorínův SOULAD s UPSYCHem
Experimentální výlet napříč několika organisacemi a nahlédnutí do jejich spolupráce

"Ajnorín – poustevník ve městě – je civilní legální osobní šaman, který touží po souladu se všemi bytostmi, věcmi a prostředím. Je to hledač iniciace města s uvědomělou naivitou."— Jiří PAM Miláček

Po 555 dnech intensivního "santo far niente" (svatého nicnedělání), strávených v dobrovolném žížalickém exilu, v naprosté odloučenosti od lákadel, pokušení a podnětů velkoměsta, vstupuje pan Pavel Antonín Maxmilián Jiří Miláček – Mladej Svatej – opět do veřejného života a přiváží s sebou svůj nejaktuálnější projekt – AJNORÍNA.

Jedinečná možnost seznámení s oběma úchvatnými svatými bytostmi se širší veřejnosti naskytne ve středu 10. října 2007 od 17. hodiny v galerii Školská 28 skrze exklusivní loutkové mystérium v autorském provedení samotného Pana Miláčka. Tím bude zároveň zahájena doprovodná intermediální výstava, která má pomocí fotografií, diaprojekce, videoprojekce, tématických přednášek, filmových a jiných dokumentů poukázat, jak veliký úkol Ajnorína čeká v jeho touze po souladu s opravdu všemi bytostmi, věcmi a prostředím. Doprovodná výstava totiž nastiňuje činnost tří subjektů, ke kterým dosud Pan Miláček choval jen pramálo sympatií a až na řídké výjimky jimi opovrhoval a je nesnášel. Jde o Universální PSYchiatrický Chrám (UPSYCH), Jedinečné Svatopěstitelské Družstvo (JSD) a jednotky Špružení Šmelcu (ŠŠ).

Zdá se, že celý výstavní projekt je konfrontací mezi poustevnictvím a spoustevnictvím. Oproti minimalistickému, asketickému životnímu stylu Ajnorína a potažmo i Pana Miláčka se UPSYCH, JSD i ŠŠ vztahují naopak k Boží milosti, která se projevuje hojností a nadbytkem. "Bůh nám nedává jen to, co potřebujeme, nebo nedej Bože to, co si zasloužíme. On není žádný skrblík, na němž by jsme museli vymodlovat příděly věcí, potřebných pro život. Bůh není žádný troškař, či minimalista, ale naopak. On hýří až nesmyslně svými milostmi a dává nám nadbytek všeho, a právě podle toho se pozná Boží rukopis. Né v omezenosti, ale v nestřídmé přemíře svých darů k nám Bůh promlouvá! Nezapomínejme však, že komu bylo hodně svěřeno, od toho bude jednou hodně požadováno!" slova Halíkova z liturgie Svátku Šmelcu.

Výstavní program se má také pokusit zodpovědět některé často kladené otázky a omyly veřejnosti, týkající se diferenciace presentovaných organisací. Ačkoliv tyto spolu čile spolupracují a určitou personální provázanost nelze popřít, jejich poslání jsou různá a nezaměnitelná. Jednotky Špružení Šmelcu (ŠŠ) jsou dávným společenstvím s alchymistickými kořeny a symbolikou, ustaveným po roce 1508 za účelem záchrany a shromažďování opomíjených, zneuznávaných a vyhazovaných hodnot, především materiálního charakteru. Z provozních důvodů se toto společenství časem zformovalo do podoby organisovaného polovojenského řádu, jehož pražská Komandatura byla na počátku tohoto století, jakožto volně vázaná komanditní společnost, přivtělena k Jedinečnému Svatopěstitelskému Družstvu (JSD) (hlásícímu se k tradicím Unica Santocoltivanda Associazione (USA), sdružující některé členy zrušeného jezuitského řádu v letech 1776-1814 i déle) a to za účelem materiálního zabezpečení tohoto družstva, jehož hlavním úkolem je pěstování Pana Miláčka – Mladýho Svatýho – Broňoslaveného NUNLa (Největšího Umělce a Největší Lásky). Kromě ochrany Mladýho Svatýho před nástrahami světa a světa před nástrahami Mladýho Svatýho, podpory, zvěstování a uchovávání úžasné tvorby Mladýho Svatýho, jakožto své Příčiny a Důvodu, se JSD dle možností zajímá i o svatost ostatních. Svatost, která neodcizuje člověka jemu samému, ale je naopak dovršením skutečné lidskosti, která pohrdá svatouškovstvím podle lidských měřítek a rozhodně není úzkostlivým slušňáctvím a chorobným otročením tomu, jak mne vidí druzí. Pravý světec není nepodnikavý a naivní hlupáček, ale naopak člověk činorodý a vynalézavý, což Bůh umí ocenit a má jistou zálibu i v duchovním rošťáctví. Vždyť hravost, vynalézavost a dobrotivá nezbednost jsou projevem toho, že jsme Boží děti a že si před ním hrajeme, podobně jako Moudrost v Knize přísloví (Přís.8,30-31). Rozvernost pravého božského dětství je rovněž formou pokory, která člověku nedovoluje brát sebe sama příliš vážně. Pravý světec má být Odchmuřovadlem tohoto světa a velevážným lidem vydávat svědectví, že Stvořitel Všeho má opravdu vytříbený smysl pro humor a že je vášnivým sběratelem originálních lidí, jakožto jedinečně vybroušených zrcadel, v nich se s radostí a úsměvem chce zhlížet na věky věků (Žl.31,17).

Z tohoto důvodu je JSD zřizovatelem a provozovatelem Universálního PSYchiatrického CHrámu 316a, tedy jedné jeho poloviny, jejíž 21 oddělení bylo donedávna umístěno ve III. Multiplexu JSD v budově bývalého zámku v Kuřívodech. Každý UPSYCH (jejichž tradice sahá do barokní Francie, nepočítaje obdobná německá středověká mobilní zařízení) je soukromým a krajně alternativním choromyslnickým zařízením, kde je rozličným obzvláštníkům, podivínům a blouznivcům (ČSAV zavedla označení MAŠÍBL – magoři, šílenci, blbci) poskytován široký prostor pro rozvoj jejich mánií, posedlostí a talentů, z nichž se je jinak klasické psychiatrické ústavy snaží vyléčit. UPSYCH je naopak obklopuje prostředím maximálně podnětným, vytvářeným individuálně každému na míru, snaží se využít jejich mimořádného potenciálu a propojit jej s potřebami ostatních Mašíblů. Správný UPSYCH je v mnohém spíše organismem, než organisací. Systémem samozásobitelným, samopěstitelným a samospasitelným. I když je třeba, aby Výbor správy prozíravě dbal na vhodný výběr a sousedství jednotlivých oddělení, větší nebezpečí hrozí UPSYCHům zvenčí, což je případ i kuřívodského UPSYCHu 316a. Jeho existence je trnem v oku mnoha českým úřadům, pod jejichž ultimativním tlakem musel být provoz většiny oddělení přerušen a zařízení vyklizeno. Výstava ve Školské 28 chce proto také pokračovat v diskusi o této problematice a přispět ke spojení sil těch lidí, kteří zániku UPSYCHu 316a nejenom želí, ale nechtějí se s ním smířit a rádi by se zasadili o jeho plnou rehabilitaci a obnovu.

V závěru výstavy se také naskytne slavnostní příležitost, aby ti, kteří seznají že Pan Miláček – Mladej Svatej – je skutečně Největší Umělec a Největší Láska , tedy NUNL, tuto svou víru upřímně veřejně vyznali a stali se tak konfidenty, čili souvěrci, Jedinečného Svatopěstitelského Družstva.

Sluší se, aby i poslední slovo patřilo Panu Miláčkovi – Mladýmu Svatýmu. Zeptali jsme se ho tedy, v čem vidí soulad Ajnorína např. se Špružením Šmelcu. Ajnorín se totiž prý rád pohybuje po pražských perifériích a tam i vybírá odpadní kontejnery. A Pan Miláček – Mladej Svatej – pravil: "Soulad Ajnorína s ŠŠ a dále je skutečně vysvětlený v scénáři na poslední straně v rozhovoru se světelnou bytostí: Ajnorín: "Jak najít soulad s okolím?" Sv. bytost: Všechny atomy uhlíku tvého těla byly kdysi hvězdami a pak rostlinami." Ajnorín: "Takže všichni máme mnoho společného?" Sv. bytost: "Mnoho genů a proteinů tvého těla sdílíš s motýli, stromy a ptáky. Všechny tvé tělesné buňky sdílí spřátelené bakterie." Ajnorín: "Takže mnoho genů a proteinů sdílím i se svým sousedem z našeho domu. Stejné bakterie. A jsme uhněteni ze stejného vesmírného prachu."

Tak pravil Pan Miláček – Mladej Svatej.

SLOVO AUTORŮ K VÝSTAVĚ

GalerieGalleryVernisáž – 10. října 2007Opening - October 10, 2007
Interiéry Universálního PSYchiatrického CHrámu 316a (UPSYCH)Interiors of the Universal PSYchiatric CHurch 316a (UPSYCH)
Stínové Loutkové mystérium Ajnorín – poustevník ve městě v autorském provedení J. PAM MiláčkaThe Ajnorín Shadow Puppet Mysterium – a hermit in the city as performance by J. PAM Miláček

ajnorinuv soulad pin

Další fotografie 

Pěstitelé svatosti